نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه jpeg 48.25 kB
تصویر مربعی jpg 2.50 kB
تصویر بند انگشتی jpg 3.84 kB
تصویر کوچک jpg 15.59 kB
تصویر متوسط (500px) jpg 56.13 kB
تصویر متوسط (640px) jpg 82.54 kB